Kancelaria patentowa

Kancelaria Prawna i Patentowa Efficis - radca prawny adwokat rzecznik patentowy Wieliczka Krakow Małopolska
 

Kancelaria Patentowa Efficis – zakres działalności:
     Opracowywanie zgłoszeń wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych
     Dokonywanie zgłoszeń w kraju i zagranicą
     Badanie stanu techniki (patentowalności)
     Badanie czystości patentowej (bezpieczeństwa prawnego produktu)
     Przygotowywanie rysunków patentowych, w tym modeli 3D
     Opiniowanie możliwości uzyskania rejestracji znaku towarowego
     Administrowanie prawami wynalazczymi w tym dozorowanie terminów ochrony i monitorowanie opłat
     Blokowanie zgłoszeń oponentów
     Monitorowanie rejestrów w celu śledzenia działań konkurencji
     Uzyskiwanie zabezpieczeń celnych towarów nielegalnych/podrobionych
Dlaczego Kancelaria Patentowa Efficis?

W istniejących realiach życia gospodarczego coraz większego znaczenia nabiera kapitał intelektualny przedsiębiorstw. Dobra niematerialne takie jak nowatorskie rozwiązania technologiczne, przyciągające uwagę wzornictwo przemysłowe (design) oraz wyróżniające logo (znak towarowy) decydują coraz częściej o przewadze rynkowej przedsiębiorstwa.

Dokonujemy zgłoszeń wszystkich przedmiotów własności przemysłowej tj. znak towarowy (logo), wzór przemysłowy, wynalazek (patent), wzór użytkowy, oznaczenie geograficzne, topografia układu scalonego.
Zapewniamy analizę stanu techniki lub wzornictwa przemysłowego co pozwala zorientować się w szansach na uzyskanie ochrony.

Pomożemy Państwu przejść przez proces rejestracji od samego początku (zbadanie możliwości uzyskania ochrony, dobór optymalnej formy ochrony) poprzez wszelkie tryby proceduralne krajowe i międzynarodowe.

Zapewniamy także usługę dozorowania terminów ważności opłat oraz prowadzimy badania w bazach danych.

Reprezentujemy naszych klientów przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej z siedzibą w Alicante, oraz Biurem Międzynarodowym WIPO z siedzibą w Genewie.

Wspieramy Państwa w sporach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących własności przemysłowej (ochrona przed naruszeniem znaku towarowego, patentu, wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego).

Występujemy w Państwa imieniu przed Sądem oraz Urzędami ds. własności intelektualnej.

Ochrona praw własności przemysłowej

Przedmiotem prawa własności przemysłowej są wynalazki (patenty), wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne oraz topografie układów scalonych.
W odniesieniu do tej problematyki Kancelaria Patentowa Efficis zapewnia pomoc prawną w odpowiednim zdefiniowaniu i zakwalifikowaniu projektów wynalazczych, uzyskaniu skutecznej ochrony oraz szeroko pojętego obrotu prawami wyłącznymi.

Nadto, Kancelaria Patentowa Efficis świadczy usługi w zakresie:

     negocjowania i zawierania umów
     monitorowania rejestrów praw wyłącznych (m.in. rejestrów patentowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych)
     ochrony klientów przed działaniami zmierzającymi do pozbawienia uprawnionego praw wyłącznych (ochrona przed unieważnieniem lub wygaszeniem)
     egzekwowaniem praw wobec naruszycieli a także eliminowaniem z obrotu prawnego praw uzyskanych niezgodnie z obowiązującym prawem