Kancelaria Prawna i Patentowa Efficis - radca prawny adwokat rzecznik patentowy Wieliczka Krakow Małopolska

Renty odroczone – polisy PZU

Kancelaria Efficis posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych zmierzających do waloryzacji kwot świadczenia pośmiertnego i świadczenia posagowego. Przykładowo, niedawno udało nam się uzyskać dla Klienta kilkaset tysięcy złotych podczas gdy towarzystwo ubezpieczeniowe początkowo proponowało kilka tysięcy.

Kancelaria Prawna i Patentowa Efficis - radca prawny adwokat rzecznik patentowy Wieliczka Krakow Małopolska

Waloryzacja świadczeń z okresu PRL-u

czyli jak uzyskać od ubezpieczyciela należne nam pieniądze? Sprawdź stare dokumenty – mogą być wiele warte) Powszechnie wydaje się (często błędnie), że w starciu klient- zakład ubezpieczeń ten pierwszy stoi na straconej pozycji i często otrzymuje odszkodowanie wielokrotnie mniejsze niż powinien. Czy tak być musi? Niekoniecznie!

Waloryzacja świadczeń pośmiertnych (Waloryzacja świadczeń z PZU – Renta odroczona)

Waloryzacja świadczeń pośmiertnych została unormowana w artykule . 358[1] § 3 kodeksu cywilnego. Istotą wyżej wymienionego przepisu jest zabezpieczenie interesu stron tak aby: „W razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania,[…]” sąd mógł po „[…]rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w […]

Waloryzacja świadczeń okresowych (Waloryzacja świadczeń z PZU – Renta odroczona)

Waloryzacja świadczeń okresowych podobnie jak waloryzacja świadczenia pośmiertnego unormowana została w art. 358[1] § 3 kodeksu cywilnego. Waloryzacja świadczenia okresowego jest równoznaczna ze zmianą jego wysokości. Waloryzacja świadczenia również tak jak waloryzacja świadczenia pośmiertnego ma zadanie przywrócenie, jego możliwie przybliżonej pierwotnej wartości. Podobnie jak świadczenie pośmiertne może zostać zabezpieczone waloryzacją umowną. Podstawą dla której waloryzacja […]

Jaką wartość przyjąć średniego wynagrodzenia brutto czy netto? (Waloryzacja świadczeń z PZU – Renta odroczona)

Odpowiadając na pytanie jaką wartość świadczenia przyjąć, ponownie należy odwołać się do artykułu 358[1] § 3 kodeksu cywilnego a z jego skrótowej redakcji nie wynikają jakiekolwiek bliższe szczegóły co do sposobu i stopnia waloryzacji. „Zgodnie z którym w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z […]

Sposoby rozkładu ryzyka ubezpieczonego a ubezpieczyciela (Waloryzacja świadczeń z PZU – Renta odroczona)

Podczas dokonywania waloryzacji tak zwanych świadczeń cywilnoprawnych na podstawie art. 358[1] § 3 k.c. Sąd przede wszystkim bierze pod uwagę słuszne interesy stron w granicach zasługujących na ochronę przy zachowaniu właściwego stosunku między nimi. Interes ten może i powinien być uwzględniony, ale tylko do momentu w którym nie koliduje on z interesem drugiej strony. Warte […]

Możliwości stosowania mechanizmu waloryzacji zgodnie z art. 358 k.c. (Waloryzacja świadczeń z PZU – Renta odroczona)

Omawiając normę z artykuły 3581 § 3 kodeksu cywilnego a więc możliwości stosowania mechanizmu waloryzacji nie sposób pominąć zasadę, : umów należy dotrzymywać. Zasada ta nierozerwalnie wiąże się inną związaną z nią regułę, według której dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią, w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu, zasadom współżycia społecznego oraz zwyczajom – […]

Czy można zwiększać wysokości rent powypadkowych? (Waloryzacja świadczeń z PZU – Renta odroczona)

Jednym ze świadczeń przysługujących pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy jest renta z tytułu niezdolności do pracy. Ten rodzaj świadczenia nazywany jest często rentą powypadkowa lub renta wypadkową. Pracownikowi przysługuje renta stała, jeśli niezdolność do pracy jest nieprzemijająca, czyli gdy nie można zakładać, że istnieją okoliczności odzyskania zdolności do pracy. Pracownik może natomiast uzyskać renta […]

Przeprowadzenie waloryzacji wysokości świadczeń przez spadkobierców uposażonego (Waloryzacja świadczeń z PZU – Renta odroczona)

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż suma ubezpieczenia przeznaczona dla uposażonego wejdzie do masy spadkowej po uposażonym jedynie w sytuacji, gdy uposażony przeżył ubezpieczającego. Zgodnie bowiem z art. 832 § 2 Kodeksu cywilnego „wskazanie uprawnionego do otrzymania sumy ubezpieczenia staje się bezskuteczne, jeżeli uprawniony zmarł przed śmiercią ubezpieczonego”. W sytuacji jednak, gdy uposażony był skutecznie […]

Czy waloryzacja umowna wyłącza waloryzację sądową ? (Waloryzacja świadczeń z PZU – Renta odroczona)

Waloryzacja umowna nie wyłącza możliwości przeprowadzenia waloryzacji sądowej przewidzianej w art. 358[1] § 3 Kodeksu cywilnego. Dodatkowo warto nadmienić, że wystąpienie z takim wnioskiem do sądu jest możliwe zarówno w sytuacji gdy została zawarta w umowie klauzula waloryzacyjna, jak również w wypadku skorzystania z tej klauzuli a następnie wystąpieniem do sądu z wnioskiem o dokonanie […]

Wpływ instytucji denominacji złotówki na wysokość świadczeń z okresu PRL (Waloryzacja świadczeń z PZU – Renta odroczona)

Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku ustawodawca Polski poczynając od dnia 1 stycznia 1995 r. za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego dokonał denominacji złotego, wprowadzając do obrotu pieniężnego nową polską jednostkę pieniężną. Dokonana denominacji w sposób bardzo znaczący wpłynęło na realną wysokość świadczeń, w praktyce niewspółmiernie zaniżające ich realną wartość. Wychodząc naprzeciw zmianom zachodzącym w […]

Kryteria waloryzacji świadczeń – rent i emerytur (Waloryzacja świadczeń z PZU – Renta odroczona)

Swoim wyrokiem z roku 1999, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zgodnie z obowiązującą konstytucją waloryzacja rent i emerytur jest istotnym elementem prawa do zabezpieczenia społecznego, zagwarantowanego w art. 67 ust. 1 Konstytucji, odsyłającym jednak co do zakresu i formy tego zabezpieczenia do regulacji ustawowej. Wydając orzeczenie trybunał kierował się przekonaniem, że waloryzacja świadczeń jakim są emerytury […]