Nasza Kancelaria

Kancelaria Prawna i Patentowa Efficis - radca prawny adwokat rzecznik patentowy Wieliczka Krakow Małopolska

Kancelaria prawna EFFICIS jest firmą wyróżniającą się podwójnym zakresem usług. Świadczymy zarówno usługi ogólnoprawne będące w zakresie uprawnień i kompetencji adwokata oraz radcy prawnego jak i specjalistyczne usługi wymagające kompetencji rzecznika patentowego.

Dążymy do zapewnienia maksymalnej skuteczności działań naszych partnerów biznesowych poprzez autentyczne zaangażowanie się w ich działalność i dogłębne poznanie uwarunkowań, nie tylko prawnych lecz także ekonomicznych i biznesowych.

Sposób świadczenia usług jest „szyty” na miarę potrzeb i możliwości partnera, którego działalność wspieramy.

Zasadniczym obszarem naszego działania jest Małopolska (Kraków, Wieliczka), Śląsk (Katowice), Mazowsze (Warszawa) i Podkarpacie.

Managerem Kancelarii jest prawnik Marek Mikosza (radca prawny, rzecznik patentowy).

Aktualności

Kancelaria Prawna i Patentowa Efficis - radca prawny adwokat rzecznik patentowy Wieliczka Krakow Małopolska

Renty odroczone – polisy PZU

Kancelaria Efficis posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych zmierzających do waloryzacji kwot świadczenia pośmiertnego i świadczenia posagowego. Przykładowo, niedawno udało nam się uzyskać dla Klienta kilkaset tysięcy złotych podczas gdy towarzystwo ubezpieczeniowe początkowo proponowało kilka tysięcy.

Kancelaria Prawna i Patentowa Efficis - radca prawny adwokat rzecznik patentowy Wieliczka Krakow Małopolska

Waloryzacja świadczeń z okresu PRL-u

czyli jak uzyskać od ubezpieczyciela należne nam pieniądze? Sprawdź stare dokumenty – mogą być wiele warte) Powszechnie wydaje się (często błędnie), że w starciu klient- zakład ubezpieczeń ten pierwszy stoi na straconej pozycji i często otrzymuje odszkodowanie wielokrotnie mniejsze niż powinien. Czy tak być musi? Niekoniecznie!

Waloryzacja świadczeń pośmiertnych (Waloryzacja świadczeń z PZU – Renta odroczona)

Waloryzacja świadczeń pośmiertnych została unormowana w artykule . 358[1] § 3 kodeksu cywilnego. Istotą wyżej wymienionego przepisu jest zabezpieczenie interesu stron tak aby: „W razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania,[…]” sąd mógł po „[…]rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w […]

Waloryzacja świadczeń okresowych (Waloryzacja świadczeń z PZU – Renta odroczona)

Waloryzacja świadczeń okresowych podobnie jak waloryzacja świadczenia pośmiertnego unormowana została w art. 358[1] § 3 kodeksu cywilnego. Waloryzacja świadczenia okresowego jest równoznaczna ze zmianą jego wysokości. Waloryzacja świadczenia również tak jak waloryzacja świadczenia pośmiertnego ma zadanie przywrócenie, jego możliwie przybliżonej pierwotnej wartości. Podobnie jak świadczenie pośmiertne może zostać zabezpieczone waloryzacją umowną. Podstawą dla której waloryzacja […]

Jaką wartość przyjąć średniego wynagrodzenia brutto czy netto? (Waloryzacja świadczeń z PZU – Renta odroczona)

Odpowiadając na pytanie jaką wartość świadczenia przyjąć, ponownie należy odwołać się do artykułu 358[1] § 3 kodeksu cywilnego a z jego skrótowej redakcji nie wynikają jakiekolwiek bliższe szczegóły co do sposobu i stopnia waloryzacji. „Zgodnie z którym w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z […]

Dowiedz się więcej w aktualnościach

Nasze usługi

Kancelaria patentowa

Specjalistyczne usługi rzecznika patentowego w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Dokonujemy zgłoszeń wszystkich przedmiotów własności przemysłowej tj.

  znak towarowy (logo)
  wynalazek (patent)
  wzór użytkowy
  wzór przemysłowy
  oznaczenie geograficzne
  topografia układu scalonego

Wspieramy naszych klientów w sporach sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących własności przemysłowej (ochrona przed naruszeniem znaku towarowego, patentu, wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego).

Reprezentujemy naszych klientów przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Biurem Międzynarodowym WIPO.

Zapewniamy naszym partnerom biznesowym usługi w zakresie zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa.

Zapewniamy usługę dozorowania terminów ważności opłat, prowadzimy badania w bazach danych oraz zajmujemy się ochroną wzornictwa.

Kancelaria prawna

Kompleksowe usługi prawne świadczone przez zespół wyspecjalizowanych prawników.

Do dyspozycji naszych klientów jest zespół doświadczonych adwokatów i radców prawnych posiadających komplementarne specjalizacje w zakresie postępowań przetargowych (zamówienia publiczne), prawa spółek, prawa cywilnego, prawa autorskiego, prawa nowych technologii, administracyjnego (prawo budowlane, prawo antymonopolowe) oraz własności intelektualnej (prawo autorskie i ochrona przed nieuczciwą konkurencją).

W obszarze „Obsługa prawna biznesu” prowadzimy sprawy i projekty z zakresu postępowań sądowych i administracyjnych, szeroko pojętego prawa gospodarczego, prawa spółek, połączeń, przekształceń, przejęć (M&A) oraz emisji giełdowych. Członkowie naszego zespołu posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych, procesów gospodarczych, postępowań administracyjnych oraz podatkowych a także w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców z różnych dziedzin gospodarki (umowy, pisma sądowe, due diligence, opinie, rozprawy).

W zakresie „Obsługa prawna klientów indywidualnych” prowadzimy sprawy dotyczące spadków (zachowek), zagadnień prawa rodzinnego (rozwody), odszkodowań (zadośćuczynienia) oraz prawa rzeczowego (nieruchomości) i prawa administracyjnego (problemy budowlane).

Szkolenia

Członkowie naszego zespołu mają doświadczenie zarówno w pracy ze studentami Uczelni Wyższych takich jak Uniwersytet Jagielloński, Krakowska Akademia, WSE im. Tischnera jak i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń otwartych i zamkniętych.

Najczęściej przeprowadzane przez nas szkolenia dotyczą:

  prawa wynalazczego
  prawa autorskiego
  danych osobowych
  prawa medycznego
  prawa administracyjnego

Szkolenia prowadzimy zarówno w siedzibie naszej Kancelarii gdzie dysponujemy komfortowo wyposażoną salką konferencyjna mogącą wygodnie pomieścić 10 osób (wyposażoną min. w tablicę interaktywną oraz projektor multimedialny) oraz w siedzibie Klienta lub w miejscu przez niego wskazanym.

Wyceny

Dysponując wieloletnim doświadczeniem w zakresie szacowania praw własności intelektualnej jesteśmy w stanie kompleksowo przeanalizować zasoby aktywów niematerialnych i dokonać ich wyceny.

W praktyce gospodarczej często spotykanym problemem jest brak świadomości wartości posiadanych dóbr intelektualnych.

Często zdarza się, że firmy nie wiedzą w jaki sposób oszacować wartość:

  marki
  technologii
  wynalazków
  know-how
  kultury organizacyjnej

Konieczność wycenienia posiadanych dóbr intelektualnych pojawia się w sytuacji sprzedaży, podziału firmy lub zawierania kontraktów, których przedmiotem jest dobro niematerialne.

Nasz zespół

Poznaj nasz cały zespół